Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσουν από κοινού και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Λήξη περιόδου αιτήσεων: 09-09-2024 14:00

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ή
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε:

 • πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (ΠΕ ή ΤΕ),
 • αρχαιολόγους,
 • ιστορικούς,
 • μουσειολόγους,
 • βιβλιοθηκονόμους,
 • αρχειονόμους,
 • διαχειριστές συλλογών,
 • εικαστικούς,
 • εκπαιδευτικούς,
 • πτυχιούχους θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, κλπ) και γενικότερα
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 είναι 25.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου (καλοκαιρινή περίοδο ή Σεπτέμβριο) ο φοιτητής/τρια πραγματοποιεί πρακτική άσκηση (120 ωρών) σε Πολιτιστικό Φορέα.

Το 90% των μαθημάτων του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 10% λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο.

Το δια ζώσης εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων (Σάββατο πρωί – απόγευμα ή/και Κυριακή πρωί), ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω κατηγοριών και Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην παρούσα διεύθυνση από τις 06/11/2024 μέχρι και τις 09/09/2024 στην οποία θα χρειαστεί να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών για τελειόφοιτους) συνοδευόμενους από βεβαίωση τόπου σπουδών μόνο για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα που απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.
 5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 7. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
 8. Δύο (2), συστατικές επιστολές.
 9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ζάκυνθος, ΤΚ 29100
Τηλ.: 26950-21050
e-mail: secr_envi@ionio.gr
URL: envi.ionio.gr


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 2661087418, 2661087406
e-mail: archei@ionio.gr
URL: ilam.ionio.gr


Ionio       envi       tab       preserv-ch