Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη φοίτηση αλλά και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία εφαρμόζεται ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

Οι αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού συμβούλου συνοψίζονται παρακάτω:
• Παροχή διευκρινήσεων επί του περιεχομένου των μαθημάτων και των τρόπων αξιοποίησης των υποδομών του ΔΠΜΣ (π.χ. Γραμματεία, Βιβλιοθήκη κ.ο.κ.).
• Παροχή συμβουλευτικής για τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων.
• Παροχή συμβουλευτικής για το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
• Παροχή υποστήριξης για τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τις σπουδές τους και αναζήτηση της βέλτιστης αντιμετώπισής τους σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, τη Συντονιστική Επιτροπή ή/και τη Γραμματεία.
• Παροχή συμβουλευτικής κατά την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.
• Παροχή κατευθύνσεων για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
• Παροχή διευκρινήσεων για τις επαγγελματικές προοπτικές μετά το απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τον πίνακα με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους ανά φοιτητή/τρια για τους εισακτέους του ακ. έτους 2023-24.

 

Ενημέρωση: 08-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας