logo
ENGLISH

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (όλων των κύκλων σπουδών) στη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 20-10-2023 11:44 | Προβολές: 360
Έναρξη: 20-10-2023 |Λήξη: 10-11-2023
[Έληξε]

Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 29, 42 και 76 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141)

β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),

 1. Την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220),
 2. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β΄ 2630/18.06.2021),
 3. την υπ΄ αριθμ. 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ( Υ.Ο.Δ.Δ. 677),
 4. Την αρ. 3339/09.08.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 746), με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Μπάνου από τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και ορίζεται στη θέση της η Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση,
 5. Την υπό στοιχεία 2737/25.7.2022 (ΦΕΚ 749 Υ.Ο.Δ.Δ. 28.07.2023) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ι.Π. για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2025.
 6. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων, με ετήσια θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
 7. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για το Τμήμα Περιβάλλοντος την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10:00 έως 12:00.

Η ψηφοφορία για τους εκπροσώπους των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος εκλέγονται 2 εκπρόσωποι, η δε εκλογή τους πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι 1 σταυρό προτίμησης. Εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Εάν για κάποια κατηγορία δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή δεν υπάρξουν σταυροί προτίμησης, η αντίστοιχη θέση καλύπτεται από τις λοιπές κατηγορίες. Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι υποψήφιοι που δεν κατέλαβαν εκλόγιμη θέση, κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

 1. Υποψηφιότητες: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

Αναλυτικά: για τον α΄ κύκλο, όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν-1 (ν = ο ελάχιστος αριθμός ετών για τη λήψη πτυχίου), για τον β΄ κύκλο οι ευρισκόμενοι στο 1ο εξάμηνο, για τον γ΄ κύκλο όσοι βρίσκονται στα 2 πρώτα έτη.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 1. Εκλεκτορικό Σώμα: Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, δηλαδή όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 για τα 4ετή προγράμματα σπουδών ή το ν+3 για τα 5ετή.

β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

 1. Εφορευτική Επιτροπή: Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 4, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00.

Η παρούσα Προκήρυξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στον ιστότοπο Διαύγεια και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Ο Αντιπρόεδρος

του Τμήματος Περιβάλλοντος

Αριστοτέλης Μαρτίνης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας