logo
ENGLISH
Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Η Διπλωματική εργασία (ΔΕ) εκπονείται σε θέμα που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο (γ’) σπουδών και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες ECTS.

  1. Περιγραφή της Διπλωματικής εργασίας

Η ΔΕ είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της. Σκοπός της ΔΕ είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του  μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και την εξοικείωσή του με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το θέμα της ΔΕ αναφέρεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ.

  1. Ανακοίνωση κατηγοριών θεμάτων ΔΕ

Με την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιείται ανακοίνωση των γενικών κατηγοριών θεμάτων ΔΕ από όλους τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού αλλά και οικείων τμημάτων, και αντίστοιχη ενημέρωση των φοιτητών από τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού (γραμματεία τμήματος Περιβάλλοντος), όπου δίνονται σχετικές οδηγίες.

  1. Επιλογή του θέματος και εποπτεία της ΔΕ

Το θέμα της ΔΕ προτείνεται να το αναλάβει ο φοιτητής (με βάση τη σχετική ανακοίνωση θεμάτων των διδασκόντων), κατόπιν συνεννόησης με έναν από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού ή των οικείων τμημάτων, ο οποίος θα είναι ο Επιβλέπων της ΔΕ. Η έγκριση του θέματος και η επιλογή του κάθε φοιτητή βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της ΔΕ σε όλο το διάστημα εκπόνησής της. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας.

Η Συντονιστική του ΔΠΜΣ εγκρίνει το θέμα και τον Επιβλέποντα, αλλά και την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της ΔΕ. Στην ίδια Συνεδρίαση της Συντονιστικής του ΔΠΜΣ, με την έγκριση του θέματος της Διπλωματικής ορίζονται και δύο επιπλέον μέλη που μαζί με τον Επιβλέποντα απαρτίζουν την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της συγκεκριμένης ΔΕ.

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή διδάσκοντες άλλων Τμημάτων του ιδρύματος με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.

Όλες οι τριμελείς Επιτροπές ΔΕ (αρχείο των οποίων διατηρεί η γραμματεία) θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ του μεταπτυχιακού. Εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επιβλέποντα - φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Τριμελή Επιτροπή ΔΕ.

Κάθε φοιτητής μπορεί να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση-δήλωση ανάληψης ΔΕ με το θέμα και την προτεινόμενη Τριμελή Επιτροπή  από την έναρξη του Γ' εξαμήνου. Δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές/ φοιτήτριες οι οποίοι έχουν αποτύχει σε περισσότερες από έξι (6) Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προγράμματος. 

Οι αιτήσεις ανάληψης ΔΕ υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατόπιν αιτήματος του φοιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Μετά την κατοχύρωση του θέματος αλλαγή θέματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολόγηση του φοιτητή, έγκριση του Επιβλέποντα και αίτηση στην Συνέλευση της Συντονιστής επιτροπής, μέσω της Γραμματείας. Αλλαγή του Επιβλέποντα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φοιτητή εξ’ αιτίας αλλαγής του θέματος της ΔΕ ή για άλλο σοβαρό λόγο δίχως άλλη επίπτωση. Η αίτηση απευθύνεται στην Συνέλευση της συντονιστής επιτροπής, μέσω Γραμματείας. Αλλαγή μέλους της Τριμελούς Επιτροπής (εκτός του Επιβλέποντα) μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή.

  1. Διαδικασία εκπόνησης της ΔΕ

 Η συνεργασία φοιτητή και Επιβλέποντα γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Ο Επιβλέπων, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της ΔΕ. Στις συναντήσεις ο ρόλος του Επιβλέποντα αναφέρεται στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της ΔΕ, και στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών. Όταν η εργασία αποκτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επιβλέποντα. Ο φοιτητής στη βάση των σχολίων του Επιβλέποντα βελτιώνει την ΔΕ και καταθέτει το τελικό κείμενο.

Ο Επιβλέπων δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την ΔΕ, εάν κρίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτής. Στην αντίθετη περίπτωση επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του παραδίδει από ένα αντίτυπο αυτής στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΔΕ.

Μια θεωρητική πτυχιακή μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 18.000 λέξεις. Αν η πτυχιακή έχει υλοποίηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών ή την άσκηση στο πεδίο το κείμενο της μπορεί να είναι κάτω από 15.000 λέξεις και στην πτυχιακή επισυνάπτονται οι υλοποιήσεις, μετρήσεις κλπ.

Κάθε εργασία πρέπει να έχει μια περίληψη 300 λέξεων στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και βιβλιογραφία σε  APA Style 7th.

Γλώσσα συγγραφής της πτυχιακής μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική.

  1. Έλεγχος μέσω ειδικού λογισμικού ΔΕ

 Προβλέπεται για όλες τις Διπλωματικές Εργασίες (και τις αντίστοιχες εργασίες σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) η χρήση του ειδικού λογισμικού ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από βάση δεδομένων του. Ο έλεγχος μέσω του ειδικού λογισμικού πρέπει να έχει προηγηθεί της εξέτασης της εργασίας. Με τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report), στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς, γίνεται από τον επιβλέποντα. Σε περίπτωση που μέσω αυτής της διαδικασίας επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα η παρουσίασή της ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

  1. Υποστήριξη ΔΕ

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται, το νωρίτερο, στο τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την εξέταση της εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού (γραμματεία τμήματος Περιβάλλοντος) και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης.  Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η υποστήριξη της ΔΕ μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του ακαδημαϊκού έτους, μετά από συνεννόηση με την Τριμελή Επιτροπή, αλλά όχι νωρίτερα από (δώδεκα) 12 εβδομάδες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος ανάληψής της.

Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.). Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί. Ο βαθμός της Διπλωματικής προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού (γραμματεία τμήματος Περιβάλλοντος) το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ΔΕ ανακοινώνεται στον υποψήφιο, κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία και καταχωρείται στην τρέχουσα ή αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψιν, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Η κατάθεση των εργασιών από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τη Γραμματεία μεταπτυχιακού (γραμματεία τμήματος Περιβάλλοντος). Στην περίπτωση κατά την οποία τα επιστημονικά αποτελέσματα της Διπλωματικής Εργασίας κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.  

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη του τμήματος Περιβάλλοντος δύο έντυπα αντίγραφα της πτυχιακής εντός δύο μηνών από την υποστήριξη.

  1. Αποτυχία ολοκλήρωσης και υποστήριξης της Διπλωματικής εργασίας

 Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν έχει υποστηρίξει την ΔΕ μέχρι και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού εξαμήνου της τελευταίας παράτασης, η ανάθεση της εργασίας ακυρώνεται αυτομάτως με τη λήξη του εν λόγω διαστήματος. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει εξαρχής θέμα ΔΕ ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, με τον ίδιο ή νέο επιβλέποντα.

Εάν μια Διπλωματική Εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης.

Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας