Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» οι διπλωματούχοι αναμένεται να έχουν επιτύχει τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

  1. Να είναι ικανοί να ασχοληθούν με την έρευνα και την πρακτική στα ευρύτερα πεδία της διατήρησης, επιμέλειας και προστασίας των μνημείων και τέχνεργων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  2. Να είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.
  3. Να διαθέτουν ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις στις γνωστικές περιοχές της διατήρησης και διαχείρισης των μνημείων και των οργανικών, ανόργανων ή σύμμεικτων  τέχνεργων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην καταγραφή και απαλοιφή των φθορών τους.
  4. Να είναι σε θέση να αξιολογούν τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στα μνημεία και τα φορητά τέχνεργα της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις φυσικές καταστροφές και την εν γένει κλιματική αλλαγή.
  5. Να είναι ικανοί να καταγράψουν, να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τους περιβαλλοντικούς φθοροποιούς παράγοντες στα μνημεία και τα τέχνεργα.
  6. Να μπορούν να καταγράψουν με σύγχρονα μέσα και νέες τεχνολογίες τα μνημεία και τα φορητά τέχνεργα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στην ανάπτυξη και διάχυση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  7. Να είναι ικανοί για τη δημιουργία και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με κύριο άξονα την διατήρηση και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. 
  8. Να είναι ικανοί για την επιμέλεια και επίβλεψη μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων σχετικών με την πολιτισμική κληρονομιά.
  9. Να είναι ικανοί για την καταγραφή και επεξεργασία πολιτισμικών δεδομένων της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας