Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage) (ΦΕΚ 4823/Β’/2-11-2020 και ΦΕΚ 2447/Β’/12-4-2023) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε:

 • πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (ΠΕ ή ΤΕ),
 • αρχαιολόγους,
 • ιστορικούς,
 • μουσειολόγους,
 • βιβλιοθηκονόμους,
 • αρχειονόμους,
 • διαχειριστέςσυλλογών,
 • εικαστικούς,
 • εκπαιδευτικούς,
 • πτυχιούχους θετικώνεπιστημών (φυσική, χημεία, κλπ) και γενικότερα
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςπου επιθυμούν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 είναι 25.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου (καλοκαιρινή περίοδο ή Σεπτέμβριο) ο φοιτητής/τρια πραγματοποιεί πρακτική άσκηση (120 ωρών) σε Πολιτιστικό Φορέα.

Το 90% των μαθημάτων του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 10% λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο.

Το δια ζώσης εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων (Σάββατο πρωί – απόγευμα ή/και Κυριακή πρωί), ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω κατηγοριών και Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/enroll/ από τις 06/06/2023 μέχρι και τις 13/09/2023 και ώρα 14:00 στην οποία θα χρειαστεί να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών για τελειόφοιτους) συνοδευόμενους από βεβαίωση τόπου σπουδών μόνο για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα που απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/). Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.
 5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 7. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η συνέντευξη με τους υποψηφίους στο ΔΠΜΣ "Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς" θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων με τηλεδιάσκεψη. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (https://envi.ionio.gr/preserv-ch/). Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και κατ’ ιδίαν (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 1.900,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά ως εξής:

α) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

β) Ποσό ίσο προς 300,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου σπουδών.

γ) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου σπουδών.

δ) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου σπουδών.

ε) Ποσό ίσο προς 300,00€ καταβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα Τμήματα Περιβάλλοντος ή/και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας. Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, δύναται κατά το 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών να χορηγείται υποτροφία υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης ύψους 800,00 € (που ισοδυναμεί με το άθροισμα των δύο τελευταίων δόσεων (δ) και (ε)). Η απαλλαγή αυτή δίνεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που πέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών/τριών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του εξαμήνου αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία-ΔΠΜΣ "Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς" Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Περιβάλλοντος - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας 
Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου 26
29100 Ζάκυνθος
Τηλ.: (0030) 26950-21051
Email: preservmaster@ionio.gr 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”
Καθηγητής Διονύσιος Κουλουγλιώτης

Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας