en

Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα από Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια»

ShareThis
Δημοσίευση: 30-09-2019 14:06 | Προβολές: 2291
    Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 113.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περίπτωσης ζ) της παρ. 15 του άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού,
 2. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017 (17Α΄)] του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
 3. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), άρθρο τέταρτο,
 4. του αρ. 19 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το αρ. 9 του Ν.4521/2018,
 5. του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (129 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
 6. του άρθρου 14 και του άρθρου 45, παρ. 28, του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύουν,
 7. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-1-2017),
 8. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 4386/2016 (83 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 του νόμου 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,
 9. του Ν. 2431/1996 (175 Α΄),
 10. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),
 11. του Ν.4559/2018 (142 Α΄), Κεφάλαιο Β΄ Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
 12. την από 16-2-2017 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 982/τ. Β΄/23-3-2017),
 13. την υπ’ αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-02-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΨ834653ΠΣ-Υ7Φ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δέκα (10) θέσεις/πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
 14. την από 17-4-2019 Απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία κατανεμήθηκαν οι ανωτέρω θέσεις στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 15. την από 7-5-2019 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου (Θέμα 2ο),

Προκηρύσσει μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα από Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα που να σχετίζεται με την τεχνολογία και την μηχανική των διατάξεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, με έμφαση είτε στις σύγχρονες και επαγωγικές μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ανεμογεννήτριες είτε στις φωτοβολταϊκές γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και στα ηλεκτρικά κυκλώματα ισχύος για την διασύνδεση των παραπάνω διατάξεων στο εθνικό δίκτυο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού του.

 • Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 3 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Project Manager for European co-funded projects (full time)-HELMEPA
Δημοσίευση: 28-06-2023 16:46 | Προβολές: 1237
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 29-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας