en

Προκήρυξη μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη Χερσαία Πανίδα– Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος»

ShareThis
Δημοσίευση: 30-09-2019 14:16 | Προβολές: 2140
    Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 135.57 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού,

2. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017 (17Α΄)] του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),

3. της παρ. 1δ΄ του άρθρου 16: «Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011» του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018, τ. Α΄), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄),

4. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) ΚΑΙ μετά τις αντικαταστάσεις που έλαβε με το άρθρο τέταρτο: «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-7-2016, τ. Α΄), τις αντικαταστάσεις που έγιναν με την παρ. 1α΄ του άρθρου 16: «Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011» του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018, τ. Α΄), και την προσθήκη που έγινε με την παρ. 2 του άρθρου 9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄),

5. του άρθρου τέταρτου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,

6. του άρθρου 9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ΄του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄),

7. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-1-2017),

8. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 4386/2016 (83 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 9 και 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 του νόμου 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,

9. της παρ. 28 του άρθρου 45 του Ν.1268/1982 (87 Α΄),

10. του Ν. 2431/1996 (175 Α΄),

11. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),

12. του Ν.4559/2018 (142 Α΄), Κεφάλαιο Β΄ Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

13. την από 16-2-2017 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 982/τ. Β΄/23-3-2017),

14. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 650/11-4-2019 αίτηση υπηρετούντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος Επίκουρου Καθηγητή για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα,

15. την από 7-5-2019 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου,

προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη Χερσαία Πανίδα– Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη Χερσαία Πανίδα– Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος»εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, στην πολυθεματική ανάλυση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας, με ειδική αναφορά στην καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση της άγριας χερσαίας πανίδας. Ο δεύτερος άξονας ειδικεύεται σε χωρικές αναλύσεις των φυσικών πόρων και ολοκληρωμένα συστήματα χωρικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, σε τεχνικές ανάλυσης και μεθόδων ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων και διαχρονικών αλλαγών για μια μεγάλη ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην οικολογική μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού του.

  • Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 3 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Project Manager for European co-funded projects (full time)-HELMEPA
Δημοσίευση: 28-06-2023 16:46 | Προβολές: 1237
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 29-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας