en

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος

ShareThis
Δημοσίευση: 31-05-2023 16:45 | Προβολές: 255
Έναρξη: 31-05-2023 |Λήξη: 06-07-2023
[Έληξε]

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 48 του Ν. 4957/2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.4559/2018 (Α΄142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (ΦΕΚ 5220/Β΄/7-10-2022) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού ΤεχνικούΕργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα
συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,
4. Την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 (αρ. εισ. πρωτ. ΑΠΘ 9772/30-9-2022) Διευκρινιστική Εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την
εφαρμογήτων διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών
οργάνων τωνΑ.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων
των Α.Ε.Ι. καιτωνακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα κάτωθι:
1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία:
- Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας - Ε.Φ.Εν.Βι.
- Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Εφαρμογών Γεωπληροφορικής» υπό τον διακριτικό τίτλο - ΤΕ.Λ.Ε.ΓΕ.
- Εργαστήριο Μαθηματικής Φυσικής - Υπολογιστικής Στατιστικής - ΜΑ.ΦΥ.ΥΠ.ΣΤ.
- Εργαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης - ΔΙ.ΠΕΡ.Α.Α
- Εργαστήριο Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος - ΧΗ.Π.ΠΕΡ.
2. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 06-07-2023. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τις 09:00 έως τις 13:00. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 07-07- 2023 από τις 09:00 έως τις 13:00, μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση ή μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή θα επαναληφθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 10-07-2023 από τις 09:00 έως τις 13:00, οπότε θα εκλεγεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρξει ισοψηφία θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος Ι.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής
κωλυμάτων εκλογιμότητας, στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Πέμπτη 15-06-2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr_envi@ionio.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από την
ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψήφιου/ας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος , δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα από τον υποψήφιο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.
Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή
πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατάτη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο
πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου:
α) Εάν το εργαστήριο έχει αυτοδυναμία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στο
εργαστήριο, εξαιρουμένων όσων τελούν, κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.
β) Εάν το εργαστήριο δεν έχει αυτοδυναμία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που
εντάσσεται το εργαστήριο (Τομέας, Τμήμα ή Σχολή), εξαιρουμένων όσων τελούν, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή
δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος Ι.Π. το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr_envi@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της υποψηφίου/ας και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

Ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος
Διονύσιος Παναγιωτάρας
Επίκουρος Καθηγητής 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 25-04-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας