Ερευνητικά Εργαστήρια

1. Εργαστήρια Φυσικής Περιβάλλοντος & Πληροφορικής

Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία εργαστηριακού και υπαίθριου
επιστημονικού εξοπλισμού που υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές εφαρμογές ή/και τις ερευνητικές δράσεις
των γνωστικών αντικειμένων του αντίστοιχου Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής,
δηλαδή των διεργασιών και φυσικών φαινομένων του Γεωφυσικού Περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικού,
ωκεανογραφικού, γεωλογικού), των θεμάτων παραγωγής Ενέργειας, και των σχετικών Υπολογιστικών
Εφαρμογών. Για τον σκοπό αυτό το εργαστήριο διαθέτει τέσσερις ομάδες επιστημονικού εξοπλισμού:

 • ΟΜΑΔΑ 1 (Φυσικής – Ηλεκτρικής Ισχύος):
  Σχετίζεται με την Φυσική (κυρίως ηλεκτρισμό, τριφασικά ρεύματα, ακτινοβολίες, Ηλιακή ακτινοβολία) και την
  παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με έμφαση στην Ηλιακή Ενέργεια).
  Ενδεικτικά στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται πεδιόμετρα ακτινοβολιών, Φωτοβολταϊκά, ηλεκτροκινητήρες και
  γεννήτριες, προσομοιωτές μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ισχύος, και ευρύ φάσμα μετρητών παραμέτρων
  ηλεκτρικού ρεύματος.
 • ΟΜΑΔΑ 2 (Ρευστομηχανικής – Μετεωρολογίας/Κλιματολογίας):
  Σχετίζεται με την μελέτη της ροής υγρών και αερίων (με έμφαση στις ατμοσφαιρικές και θαλάσσιες ροές), την
  Μετεωρολογία-Κλιματολογία, την Υδρολογία και τον φυσικό κύκλο του νερού, καθώς και με την παραγωγή
  ηλεκτρικής ισχύος απο τον άνεμο.
  Ενδεικτικά στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται διατάξεις μελέτης ροής υγρών, αεροσήραγγα, Μετεωρολογικά
  όργανα, ανεμογεννήτριες και πτέρυγες.
 • ΟΜΑΔΑ 3(Πληροφορικής):
  Σχετίζεται με την ανάπτυξη και τις εφαρμογές επιστημονικού λογισμικού, τις υπολογιστικές εφαρμογές
  Μαθηματικών και Στατιστικής, τις αριθμητικές τεχνικές προσομοίωσης (μοντελισμού) διεργασιών και
  φαινομένων.
  Περιλαμβάνει υπολογιστές εκπαιδευτικής χρήσης, υπολογιστικές διατάξεις ειδικών εφαρμογών, εκπαιδευτικά
  και ερευνητικά λογισμικά.
 • ΟΜΑΔΑ 4 (Υπαίθριος Επιστημονικός Εξοπλισμός):
  Σχετίζεται με την καταγραφή και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο Μετεωρολογικών, Υδρολογικών,
  Κλιματικών, και Ατμοσφαιρικών παραμέτρων.Ο υπαίθριος εξοπλισμός περιλαμβάνειένα δίκτυο 14
  Μετεωρολογικών-Περιβαλλοντικών σταθμών επιχειρησιακού χαρακτήρα, εγκατεστημένων κατά μήκος των
  Επτανήσων, 3 στην Puglia της Ιταλίας, καθώς και μετρητές Ηλιακής ακτινοβολίας,αιωρούμενων σωματιδίων,
  κα.Μέρος του παρατηρησιακού προϊόντος πραγματικού χρόνου διατίθεται στον ιστότοπο
  http://ionianweather.gr.

Στο Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος: Καμπάση Κατερίνα, Καλημέρης Αναστάσιος, Αποστολόπουλος Παντελής,
Αραβαντινός Νίκος.

2. Εργαστήρια Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Ο επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός των Εργαστηρίων Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

− Φασματικό μετρητή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (μοναδικό στο Ιόνιο)
− Φορητούς μετρητές συγκέντρωσης αέριων ρύπων
− Ιοντικό χρωματογράφο
− Σύστημα ατομικής απορρόφησης (με φλόγα και φούρνο γραφίτη)
− Αέριο χρωματογράφο
− Φασματογράφο Μάζας
− Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα
− Συσκευή υπερκάθαρου νερού
− Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
− Συσκευή μέτρησης BOD
− Συσκευή μέτρησης COD
− Όργανο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, DO
− Φορητοί μετρητές αέριων ρύπων
− Στερεοσκόπια και μικροσκόπια συνδεόμενα με κάμερα για χρήση από H/Y
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους και νερών
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης φυλλικής επιφάνειας LAI

3. Εργαστήρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας 

Στα εργαστήρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας δραστηριοποιούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. Κώστας Ποϊραζίδης, Αριστοτέλης Μαρτίνης και Γεώργιος Καρρής. Δραστηριοποιούνται ενεργά σε πλήθος δράσεων, ερευνητικών και ευαισθητοποίησης του κοινού περί οικολογικών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

(α) Αναγνώριση, καταγραφή και ερμηνεία μεταβολών των οικοσυστημάτων (έρευνα των διαχρονικών αλλαγών στο τοπίο και στις χρήσεις γης των Επτανήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα).
(β) Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών αλλαγών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα (Επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα των μεσογειακών οικοσυστημάτων).
(γ) Χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων για ανάλυση και ερμηνεία φυσικών και αστικών συστημάτων (πρόβλεψη αναγέννησης σε καμένες εκτάσεις μεγάλης κλίμακας, συστήματα λήψης αποφάσεων για ενσωμάτωση οικοσυστημικών υπηρεσιών στη διαχείριση του χώρου).
(δ) Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών παραμέτρων (καταγραφή και αξιολόγηση της χλωρίδας, χερσαίας πανίδας, ορνιθοπανίδας και εδαφοπανίδας της Ζακύνθου, έρευνα προσδιορισμού της δυναμικής αναγέννησης μεσογειακών οικοσυστημάτων, εντοπισμός και αποτύπωση τύπων οικοτόπων στη Ζάκυνθο εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων στην παρακολούθηση μετακινήσεων ειδών πανίδας και εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε φυσικά και αστικά οικοσυστήματα).
(ε) Έρευνα και μελέτη των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και ανάλυση παραμέτρων του πληθυσμού τους όπως απογραφή του αναπαραγωγικού πληθυσμού, μελέτη και παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, μελέτης της μετανάστευση των ειδών άγριας ορνιθοπανίδας στο χώρο του Νοτίου Ιονίου μέσω της χρήσης mist nets, συλλογής μορφομετρικών στοιχείων και εκτεταμένων δακτυλιώσεων, συλλογή δεδομένων που αφορούν σε αβιοτικούς παράγοντες και ανίχνευση επιδράσεων τους στη ζώσα ύλη.
(στ) Αειφορική ανάπτυξη και Εκπαίδευση (έρευνα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των πληγέντων περιοχών από πυρκαγιές, διερεύνηση σχέσεων και επιπτώσεων μεταξύ αλλαγών χρήσης γης, τοπίου και αειφορίας, αποτύπωση ήχων και τοπίου και δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γενικές και ειδικές ομάδες).

<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 14-07-2020
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής στις εξ΄αποστάσεως εξετάσεις
Έναρξη: 17-06-2020 |Λήξη: 20-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Δήλωση συμμετοχής
Mέγεθος: 27.6 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Tools for ecosystem services quantification and valuation
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Special Issue "Linked Data for Cultural Heritage"
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]